В днешния динамичен свят дружествата все повече се обръщат към капиталовите пазари като стратегическа алтернатива за финансиране на своя корпоративен растеж. Традиционно познатото на фирмите банково финансиране често е съпроводено от по-строги критерии  за финансиране и недостатъчна гъвкавост, особено когато това касае дейността на по-млади бизнеси или такива, които нямат достатъчно количество материални активи, служещи за обезпечение при едно традиционно кредитиране. От друга страна, достъпът до финансиране през капиталовите пазари предлага безброй предимства и множество решения, които в по-добра степен биха паснали на етапа на развитие на една компания.

Осигуряване на средства за бизнес растеж

Капиталовите пазари предлагат платформа за дългосрочно създаване на стойност, улеснявайки стратегически инициативи като сливания и придобивания (M&A) и проекти за инвестиции. За разлика от традиционните банкови заеми, които могат да идват с ограничителни споразумения и графици за изплащане, капиталът, набран от пазарите, може да осигури на дружествата гъвкавостта и ресурсите, необходими за преследване на амбициозни стратегии за растеж. Като използват ефективно капиталовите пазари, основателите могат да отключат нови пътища за разширяване, да стимулират иновациите и в крайна сметка да създадат устойчива стойност за своите акционери

Подобряване на видимостта и доверието в дружествата

Едно от основните предимства на капиталовия пазар е възможността по-широк кръг от инвеститори, вариращи от институционални такива до физически лица, да инвестират наравно с основателите на компанията. Самото публично предлагане често се използва като маркетингов инструмент за популяризиране на дадено дружество, добавяйки допълнително стойност към бранда на компанията и популяризирайки неговите продукти или бизнес дейност сред широката база от инвеститори.  В допълнение, част от западните дружества, където капиталовите пазари са по-развити, поставят публичния статут като основна предпоставка за започване на търговски отношения.

Възможност за двойно листване на чужда борса

Публичният статут на дружество, търгувано на фондова борса от ранга на Франкфуртската, му дава сериозен репутационен капитал пред световния бизнес, както и достъп до международни инвеститори. Двойното листване на чуждестранна западна борса може да бъде чисто техническо – да се осъществи по облекчени процедури след като вече акциите на дружеството са допуснати до търговия на БФБ или през новия сегмент на БФБ – EuroBridge, който позволява едновременно листване в София и Франкфурт.

Ликвидност

С листването на БФБ, дружеството ще е публично търгуемо и акционерите ще могат да се разпореждат със своите дялове по всяко време. Едновременно с това, то ще има постоянна, пазарно определена и оправдана цена и инвеститорите в него ще имат ежедневна верификация на стойността на дела им.

Достъп до парични средства за основателите

Основателите биха могли да продадат част от своя дял в дружеството през капиталовия пазар, като тази операция е освободена от данъци и за продажбата не се дължи данък капиталова печалба.

Мажоритарните акционери в „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД продадоха 21 % от дяловете си на чуждестранни и институционални инвеститори на БФБ в рамките на три транша в периода 2020-2021 год., като генерираните постъпления достигнаха 30 млн. лв. Мажоритарните акционери в „Спиди“ АД продадоха близо 71 % от акциите си на стратегически инвеститор в лицето на френските пощи GEOPOST SA през БФБ на стойност от 180 млн. лв.

От друга страна, акционерите, притежаващи публично търгувани акции, за разлика от дялове в частни компании, имат достъп до кредитно репо финансиране (кредитно финансиране от инвестиционни посредници срещу обезпечение, което представлява част от публично търгуваните им акциите).

Програма за компенсиране на ключови служители

Капиталовият пазар предоставя възможност на основателите за предоставяне на годишна база на ключови служители на допълнително възнаграждение под формата на акции от капитала на дружеството – бонус в акции. Практика, която е наложена в редица водещи световни компании като HP, Facebook и други и гарантира дългосрочна ангажираност на служителите в компанията. Подобна политика води и до съгласуване на интересите на мажоритарните акционери и служители, а дори и спестява изходящи парични потоци за бонуси на дружеството.

„Шелли Груп“ АД задели 140 хил. акции на индикативна стойност от над 9 млн. лв. „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, от своя страна, предостави на ключови свои служители 42 хил. акции, които се равняват на близо 400 хил. лв.

Пътят към капиталовите пазари

Публичният статут, освен с множество предимства, е свързан и с редица изисквания и нормативни задължения,  които една компания емитент следва да спазва. Сред тях са:

  • Юридическата форма следва да е акционерно дружество с безналични акции, регистрирани в регистъра на Централен Депозитар АД;
  • Уставът на дружеството следва да бъде съобразен с Закона за публично предлагане на ценни книжа и правилата на БФБ;
  • Поне една трета от Съвета на директорите следва да са независими членове;
  • Компанията следва да има назначен и Директор за връзки с инвеститорите, който да помага в комуникацията с големия брой акционери;
  • Годишните отчети следва да се заверяват от независим одитор одобрен от Общото събрание на акционерите
  • Тримесечно и годишно разкриване на финансова информация и много други

В зависимост от спецификата на конкретното дружество, самият процес по листване може да отнеме между шест и девет месеца. Всички регулаторни изисквания и успешното набиране на капитал през БФБ могат да бъдат лесно постижими с правилната помощ от доказани специалисти в областта на капиталовите пазари и публичните проекти.

Достъп до финансиране за акционерите

Свържете се с нас

ИП „Карол“ разполага с необходимия професионален капацитет, за да Ви съдейства и придружава по пътя към публичния статут.
Свържете се с нас и се възползвайте от безплатна консултация относно потенциала на дружеството Ви за листване на борсовите пазари.

ИП КАРОЛ АД

отдел „Корпоративни финанси“
Адрес:   Златовръх 1, 1164, гр. София
Телефон: +359 2 4008 253
Мобилен телефон: + 359 883 46 27 18
Ел. поща: g.martinov@karoll.bg