Земеделското застраховане е специален вид земеделска застраховка, която е създадена, за да предпази земеделието от големи загуби при реализирането на рисковете, свързани с производството на селскостопанска продукция – отглеждане на растения или животни, прибиране на реколтата.

Основното предимство на селскостопанската застраховка, както и на всяка застраховка, е, че чрез закупуване на полица притежателят ѝ може да разчита предварително на определена „финансова възглавница“ в случай на настъпване на щети, в следствие на рисковете, които са описани в договора.

Застраховането на реколтата защитава земеделските производители от финансови загуби. Условията на полицата се различават в зависимост от региона и вида на отглежданите култури. Ето защо, преди да сключат споразумение, както земеделците, така и застрахователните компании трябва да анализират кой вид земеделска застраховка е оптимален в този случай.

Тъй като много земеделци се издържат от своята продукция, такава финансова подкрепа е от съществено значение.

Някои от рисковете, които могат да бъдат застраховани по земеделска застраховка са:

 • Пожар, пожар на корен
 • Проливен дъжд
 • Буря
 • Градушка
 • Осланяване
 • Наводнение
 • Киша
 • Измръзване
 • Изтегляне

Застрахователната сума се договаря между страните, съобразно пазарните условия и района, в който се отглежда културата.
Застрахователната сума на декар следва да отговаря на очаквания доход от културата и не може да надвишава действителната стойност на реколтата.

Застрахователната премия се определя за период до една година в зависимост от вида на културата и застрахователната сума на декар, размерът на площите, рисковият клас за района, в който се намира културата, избраните рискове.

КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВИ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ?
При настъпване на застрахователно събитие трябва да се:
 • предприемат всички необходими мерки за предотвратяване и ограничаване на щетите, и оползотворяване на годната продукция;
 • уведоми писмено застрахователя до 3 дни от узнаването, като се подава пълна и достоверна информация за вида на събитието, времето на настъпването му, обстоятелствата при които същото е настъпило и предварителната оценка на вредите по преценка на собственика;
 • спазват всички указания дадени от застрахователя, както и да се окаже съдействие за определяне размера на обезщетението;

Настъпване на застрахователно събитие се установява по данни от хидрометеорологичните и противопожарните служби по места. При липса на наблюдения от последните, установяването на събитието може да стане по анкетен път.